Good News Click Here
Good News Click Here

formula 40000 Draw peshawar

new formula 40000 Draw peshawarnew formula 40000 Draw peshawar
Salaam to all
Pechli baar single close 2 ka sab ko Mubarak ho.
Aik or choti sy koshesh
Jab bhi first patti kai 7500 bond mai frant akra jama 5 ka lagai tu 3rd patti kai 7500 bond ka open with home 4rt pati 40000 bond mai close lagai…
First patty 2003 7500… [23]3976 Jama 5
3rd. Patty 2003 7500… [5]79684 close 0.5
4rth. patty 2003 40000. 5[5]2176 close 5 paas
First patty 2004 7500… [86]3002 jama 5
3rd. Patty 2004 7500… [9]02933 close 4.9
4rth. Patty 2004 40000. 6[9]2795 close 9 paas
First patty 2009 7500… [32]8122 jama 5
3rd. Patty 2009 7500… [4]87306 close 4.9
4rth. Patty 2009 40000. 0[9]9528 close 9 paas
First patty 2016 7500… [77]5785 jama 5
3rd. Patty 2016 7500… [9]36960 close 4.9
4rth. Patty 2016 40000.Waite Waite
Close .4444444.9999999
Ab agar yai close lagna hai tu single kartay hai
Jab bhi kisy bhi bond mai back akra 15 din baad frant pai lag jai tu 71 drow pechai jaa kar 6 figar aik baar close aik baar open lagai
2007 bond 200 .05[55]42
2008 bond 15000. [55]2122
71 drow back bond 15607[0] close lagai 0
2008 bond 750 0[0]4596. Close 0 pass
2010 bond 750. 73[39]18
2010 bond 7500.[39]9077
71 drow back bond 49541[7] open lagai 9
2010 bond 1500. [7]39342 open 9 paas
2013 bond 15000. 34[71]33
2013 bond. 750. [71]4654
71 drow back bond 73934[2] close lagai 2
2013 bond 7500. 9[2]3689 close 2 paas
2015 bond 1500. 74[94]92
2015 bond 40000. [94]6051
71 drow back bond 18937[7] open lagai 7
2015 bond 200. [7]71403 open 7 paas
2016 bond 7500. 02[72]61
2016 bond 1500. [72]0767
71 drow back bond 05870[9] close lagai 9
Single close .9999999999
2016 bond 40000 Waite Waite
Play your own risk
Ab aik koshesh tandole ki
Jab bhi 4rth patty kai 750 bond or 1500 bond kai brokar ka faraq same lagai tu 1500 ka open with home 40000 mai open lagai or or close with home center lagai
2000
750 .5483[78] faraq 1
1500 .0494[34] faraq 1
1500 .[04]9434
Open 0.5.center 4.9
40000.[5]5[9]700.
Open 5 center 9 paas
2010
750. 0636]00] faraq 0
1500. 3977[99] faraq 0
1500. [39]7799
Open 3.8 center 4.9
40000.[8]6[4]157
Open 8 center 4 paas
2013
750. 6237[56] faraq 1
1500. 6389[01] faraq 1
1500.[63]8901
Open 1.6 center 3.8
40000. [1]8[8]024
Open 1 center 8 paas
2016
750. 3818[65] faraq 1
1500. 7207[67] faraq 1
1500.[72]0767
Open 2.7 center 2.7
40000
292
297
792
797

Good News Click Here
Updated: November 28, 2016 — 3:37 am
site stats